Politika o obradi podataka o ličnosti

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Licu za zaštitu podataka o ličnosti možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:
- na adresu elektronske pošte: info@cmg.rs

Licu za zaštitu podataka o ličnosti:
- pozivom na broj telefona +381 62 39 82 41

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

OBRADA ZA POTREBE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Za svrhu pružanja zdravstvenih usluga i vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencija CMG sistema, imate zakonsku obavezu davanja podataka o ličnosti iz tačke 1. člana 13. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Sl. glasnik RS", br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 - dr. zakon) (u daljem tekstu "Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji") i to sledećih:

 • prezime, ime,
 • ime jednog roditelja-staratelja,
 • pol,
 • dan, mesec, godina i mesto rođenja,
 • mesto prebivališta i boravišta,
 • medicinski podaci,
 • lična medicinska istorija i
 • kontaktni podaci (mobilni telefon i e-mail adresa).

CMG obrađuje podatke o Vašem zdravstvenom stanju i pruženim zdravstvenim uslugama u okviru medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji. Na Vaš izričit zahtev, uz Vaš izričit pisani pristanak, možemo da omogućimo da se Vašim podacima za potrebe pružanja zdravstvene usluge može pristupiti iz eventualne druge poslovne jedinice koja posluje pod CMG-om a kojoj se obratite za zdravstvenu uslugu, kako bismo Vam pružili sveobuhvatnu i efikasnu medicinsku uslugu.

Na Vaš izričit zahtev, uz Vaš izričit pisani pristanak, možemo da Vam omogućimo da rezultate Vaših analiza dobijete na mail adresu koju izričito naznačite u saglasnosti koju potpisujete. Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost, a sama obrada je elektronska.

Vaši podaci o ličnosti, koji se obrađuju za potrebe pružanja zdravstvenih usluga se čuvaju u skladu sa rokovima iz člana 41. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji.

Obrada podataka u ovu svrhu vrši se u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, Zakona o pravima pacijenata ("Sl. glasnik RS", br. 45/2013 i 25/2019 - dr. zakon) i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

OBRADA ZA PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

Pravni osnov za gore pomenutu obradu podataka je Vaš pisani pristanak ili pristanak dat putem elektronske pošte. Navedeni podaci o ličnosti se čuvaju u evidencijama do Vašeg opoziva pristanka.

Opoziv pristanka, dajete u istoj formi, u kojoj ste dali i Vaš pristanak. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Ukoliko opozovete svoj pristanak za obaveštavanje o promotivnim aktivnostima, Vaši podaci će biti obrisani iz odgovarajućih evidencija koje se kod nas vode. Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost, a sama obrada je elektronska.

OBRADA PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

Putem video nadzora koji se nalazi u našim poslovnim prostorijama, a u svrhu zaštite lica, imovine i poslovanja u cilju Vaše i naše zaštite vršimo obradu Vaših podataka na osnovu člana 29. i 30. Zakona o privatnom obezbeđenju. Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja zakonsku obavezu.

Lica obuhvaćena video nadzorom imaju pravo da traže uvid u svoje podatke iz tih snimaka.

Video snimci se čuvaju 30 dana, dok se kopije snimaka mogu čuvati i duže od 30 dana isključivo radi vođenja pravnog postupka, a kada više nisu potrebni, brišu se bez daljeg odlaganja. Podaci sačuvanih video snimaka mogu se proslediti samo ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

Kao lice čije podatke CMG prikuplja i obrađuje, imate sledeća prava:

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od definisanih načina (videti odeljak 1 ove Politike). Komunikacija i mere koje preduzimamo u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava su besplatni. Međutim, za Vaše neosnovane ili preterane zahteve, naročito ako se učestalo ponavljaju, možemo Vam naplatiti naknadu u iznosu administrativnih troškova koje smo imali.

Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od CMG možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su:

 • svrha obrade,
 • vrste podataka o ličnosti,
 • primaoci podataka,
 • rok čuvanja i sl.

Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo, a za dodatne zahteve možemo da naplatimo razumnu naknadu za administrativne troškove. U bilo kom trenutku možete da ostvarite pravo na pristup za podatke za koje se obrada vrši za potrebe pružanja zdravstvenih usluga, za promotivne aktivnosti i putem video nadzora.

Pravo na ispravku podataka

Na Vaš zahtev ispravićemo Vaše podatke o ličnosti koji su netačni ili ćemo dopuniti nepotpune podatke (ažuriranje i ispravka). U bilo kom trenutku možete da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti iz člana 13. tačka 1. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, koji su dati za potrebe pružanja zdravstvenih usluga, za promotivne aktivnosti i putem video nadzora

Pravo na brisanje podataka

Na Vaš zahtev izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji drugi zakonski osnov za obradu). U bilo kom trenutku možete da tražite da obrišemo Vaše podatke o ličnosti date za obradu podataka za promotivne aktivnosti.

Podaci iz zdravstvene dokumentacije pacijenta koji se tiču obavljenih zdravstvenih usluga se ne mogu brisati na Vaš zahtev saglasno Zakonu.

Pravo na ograničavanje obrade

Na Vaš zahtev ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.). U bilo kom trenutku možete da tražite da se ograniči obrada Vaših podataka datih u promotivne svrhe.

Pravo na prigovor

U bilo kom trenutku možete da nam podnesete prigovor na obradu podataka o ličnosti u promotivne svrhe nakon čega ćemo obustaviti dalju obradu tih podataka, osim ako postoji zakonska obaveza da i dalje čuvamo određene podatke.

Pravo na opoziv pristanka

U slučajevima kada je Vaš pristanak pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti, a kako je opisano u tekstu ove Politike, imate pravo da taj pristanak povučete u bilo kom trenutku, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših podataka o ličnosti na koje se opoziv pristanka odnosi osim ukoliko za tu obradu imamo neki drugi pravni osnov. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obrazac pritužbe i obrasce za ostvarivanje Vaših prava saglasno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), možete naći na sajtu Poverenika www.poverenik.rs.